ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH KHOÁ II,

NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

Chương I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

        Điều 1: Tên và pháp nhân của Hiệp hội

        1. Tên tổ chức là: Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình.

        - Tên giao dịch: Hoa Binh Tourism Association.

        - Tên viết tắt: HOBITA.

        2. Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng (đồng Việt Nam và ngoại tệ).

        3. Văn phòng Thường trực của Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình đặt tại thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

        Điều 2: Tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội

        Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình là một tổ chức tự nguyện phi chính phủ của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực Du lịch trên địa bàn tỉnh Hoà Bình và là thành viên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

        Mục đích của Hiệp hội là hợp tác, liên kết, hỗ trợ lẫn nhau về kinh tế, kỹ thuật trong bình ổn thị trường, trong kinh tế dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tăng tính cạnh trạnh của Hội viên trên thị trường trong nước và nước ngoài, đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp của Hội viên, cùng nhau chung sức phấn đấu cho sự nghiệp phát triển của ngành Du lịch Hòa Bình.

        Điều 3: Phạm vi hoạt động của Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình

        Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình hoạt động trong phạm vi tỉnh Hòa Bình theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ này. Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình chịu sự quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh, trực tiếp là của Sở Nội vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình.

Chương II:

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HIỆP HỘI

       

        Điều 4: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội

  1. 1.Nhiệm vụ của Hiệp hội

        1.1. Tuyên truyền vận động để Hội viên hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành Du lịch về xây dựng, phát triển Du lịch.

        1.2. Đại diện cho Hội viên đóng góp ý kiến với Lãnh đạo Tỉnh Hoà Bình về chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện phát triển ngành Du lịch Hoà Bình; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Hội viên, giải quyết các trường hợp, vụ việc gây thiệt hại quyền lợi của Hội viên theo thẩm quyền của Hiệp hội; thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

        1.3. Động viên sự nhiệt tình và khả năng sáng tạo của Hội viên; hợp tác, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau về kinh tế, kỹ thuật trong hoạt động, kinh doanh du lịch trên cơ sở trao đổi kinh nghiệp, phổ biến và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến; đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn để kinh doanh hiệu quả.

        1.4. Hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; tư vấn cho các tổ chức và Hội viên của Hiệp hội trong quá trình sắp xếp lại tổ chức; cung cấp thông tin về kinh tế, thị trường liên quan đến du lịch để Hội viên tổ chức kinh doanh đạt hiệu quả và phát triển bền vững.

        1.5. Phối hợp với các tổ chức liên quan trong tỉnh nhằm thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội.

        2. Quyền hạn của Hiệp hội

        2.1. Tổ chức các hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệp nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các Hội viên để nâng cao chất lượng hoạt động du lịch.

        2.2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, dịch vụ, tư vấn các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

        2.3. Phát triển Hội viên, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng và phát triển các mối quan hệ của Hiệp hội với các tổ chức, cá nhân trong tỉnh theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, uy tín và vị thế của Hiệp hội.

        2.4. Xuất bản ấn phẩm, các tài liệu tuyên truyền, quảng bá du lịch, phổ biến, đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước và của ngành Du lịch về xây dựng, phát triển du lịch, phổ biến kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

        2.5. Thực hiện các quyền khác của tổ chức Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Chương III:

HỘI VIÊN

        Điều 5:

        Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình là thành viên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, hội viên của Hiệp hội Du lịch Hòa Bình đương nhiên là hội viên Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Hội viên hoạt động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã gia nhập Hiệp hội Du lịch Việt Nam đương nhiên là hội viên Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình.

  1. 1.Điều kiện để trở thành Hội viên

        1.1. Hội viên chính thức: Mọi tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh hợp pháp trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ du lịch tại Hòa Bình tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyên viết đơn ra nhập Hiệp hội, đóng tiền ra nhập Hiệp hội và hội phí đều có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội.

        Người được cử thay mặt hội viên tham gia Hiệp hội phải là người đại diện có thẩm quyền trong đơn vị có tư cách pháp nhân. Trường hợp người được cử tham gia nghỉ hoặc chuyển công tác khác, thì hội viên là tổ chức phải được cử người đại diện có thẩm quyền khác thay thế.

        1.2. Hội viên liên kết: Mọi tổ chức và cá nhân Việt Nam và các tổ chức nước ngoài có hoạt động liên quan trực tiếp đến kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch tại Hòa Bình đảm bảo điều kiện theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và tán thành Điều lệ này, tự nguyện có đơn xin ra nhập Hiệp hội, đóng tiền gia nhập Hiệp hội đều có thể trở thành hội viên liên kết của Hiệp hội.

        1.3. Hội viên danh dự: Là những công dân, nhà quản lý, nhà khoa học, kỹ thuật và tổ chức, pháp nhân có công đối với sự nghiệp phát triển ngành Du lịch nói chung và Hiệp hội nói riêng được Hiệp hội mời là hội viên danh dự.

        2. Hồ sơ xin ra nhập Hiệp hội gồm có:

        - Đơn xin gia nhập Hiệp hội (theo mẫu);

        - Tờ khai hội viên (theo mẫu);

        - Bản sao Quyết định thành lập, bản sao Giấy phép hoặc Giấy đăng ký kinh doanh;

        - Sơ yếu lý lịch người đại diện có thẩm quyền của pháp nhân, tổ chức hoặc cá nhân kèm theo 2 ảnh (4x6);

        Ban chấp hành ra thông báo công nhận hội viên sau 15 ngày kể từ khi nhận đủ Hồ sơ nói tại khoản 2 của Điều này.

        Điều 6: Quyền lợi của hội viên

1.Các tổ chức, cá nhân nói tại khoản 1, khoản 2, Điều 5 của Điều lệ này tự nguyện có đơn đăng ký tham gia Hiệp hội, được Ban chấp hành Hiệp hội công nhận thì được hưởng các quyền lợi của Hội viên.

2. Được tham gia Đại hội, bầu cử đại biểu tham dự đại hội của Hiệp hội; được ứng cử, đề cử và bầu cử Ban Chấp hành Hiệp hội và các chức vụ khác của Hiệp hội theo quy định.

3. Được thảo luận, biểu quyết, chất vấn mọi công việc của Hiệp hội; được kiến nghị, đề đạt ý kiến của mình với các cơ quan nhà nước thông qua Hiệp hội.

4. Được Hiệp hội phổ biến kinh nghiệm, bồi dưỡng nghề nghiệp, nâng cao trình độ bằng các hình thức: cung cấp thông tin, tài liệu, dự hội thảo, các lớp đào tạo, tập huấn, trình diễn kỹ thuật, tham quan, khảo sát ở trong và ngoài nước khi có đa số Hội viên yêu cầu và tự nguyên đóng góp kinh phí (cộng theo các khoản tài trợ khác nếu có).

5. Được Hiệp hội giúp đỡ, giới thiệu với các cơ sở trong và ngoài Ngành để ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ, chuyên gia kỹ thuật, tư vấn.

6. Được Hiệp hội giúp đỡ, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi, quyền hạn và khả năng của Hiệp hội.

7. Được bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp trong hoạt động kinh doanh.

8. Được hưởng sự trợ giúp của các tổ chức, cá nhân đối với Hiệp hội.

9. Được quyền ra khỏi Hiệp hội.

10. Hội viên liên kết và hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ các quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết.

Điều 7. Nghĩa vụ của hội viên

1. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định tại Điều lệ này; thực hiện Nghị quyết của Hiệp hội; tuyên truyền phát triển hội viên mới; bảo vệ uy tín của Hiệp hội; không tự ý nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ đối ngoại khi chưa được Chủ tịch Hiệp hội giao.

2. Tích cực tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng tổ chức Hiệp hội ngày càng vững mạnh.

3. Cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội.

4. Đóng đầy đủ lệ phí gia nhập, Hội phí và các khoản khác theo quy định của Hiệp hội.

5. Hội viên liên kết không phải đóng Hội phí, chỉ đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội và đóng góp các khoản khác theo tự nguyện.

6. Hội viên danh dự không phải đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội và Hội phí.

Điều 8. Chấm dứt quyền hội viên

1. Hội viên tự nguyện xin ra khỏi Hiệp hội, phải có đơn gửi Ban Chấp hành Hiệp hội.

2. Hội viên bị khai trừ khỏi Hiệp hội trong các trường hợp: vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Hiệp hội làm ảnh hưởng đến thể diện, uy tín và tài chính của Hiệp hội; hội viên không đóng Hội phí một năm mặc dù đã được nhắc nhở.

3. Hội viên bị xóa tên khi bị cơ quan có thẩm quyền của nhà nước đình chỉ hoạt động, giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản. Trường hợp bị đình chỉ tạm thời hoạt động trong một thời hạn thì quyền của hội viên chỉ tiếp tục khi được phép hoạt động trở lại.

4. Ban Chấp hành Hiệp hội thông báo danh sách hội viên xin ra khỏi Hiệp hội, hội viên bị khai trừ và hội viên bị xóa tên cho tất cả các hội viên khác biết.

5. Quyền và nghĩa vụ của hội viên bị chấm dứt ngay sau khi Ban Chấp hành Hiệp hội ra thông báo chính thức bằng văn bản.

Chương IV

TỔ CHỨC HIỆP HỘI

Điều 9. Tổ chức của Hiệp hội

1. Ban Chấp hành Hiệp hội.

2. Ban Kiểm tra Hiệp hội.

3. Văn phòng Hiệp hội.

4. Các Ban chuyên môn.

5. Các chi hội trực thuộc.

Điều 10. Nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội

Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, bình đẳng, tự trang trải về tài chính.

Các cơ quan của Hiệp hội hoạt động trên cơ sở bàn bạc dân chủ, lãnh đạo tập thể, thiểu số phục tùng đa số.

Các Nghị quyết của Đại hội, Hội nghị được thông qua theo nguyên tắc đa số.

Điều 11. Đại hội toàn thể, hội nghị toàn thể hội viên

1. Đại hội toàn thể hội viên là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Hiệp hội. Đại hội được tổ chức 05 năm một lần.

2. Nhiệm vụ chính của Đại hội:

- Thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ mới;

- Quyết định phương hướng và chương trình công tác của Hiệp hội;

- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung và thông qua Điều lệ Hiệp hội (nếu có);

- Thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng của Hiệp hội vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội;

- Thảo luận và thông qua quyết toán tài chính khóa cũ và kế hoạch tài chính khóa mới;

- Quyết định số lượng Phó Chủ tịch Hiệp hội và số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội;

- Bầu Ban Chấp hành Hiệp hội;

- Bầu Ban Kiểm tra Hiệp hội.

3. Hội nghị toàn thể hội viên tổ chức một năm 01 lần, để:

- Thảo luận báo cáo tổng kết một năm và kế hoạch công tác năm sau của Hiệp hội;

- Thông qua quyết toán tài chính hàng năm và kế hoạch tài chính nămtới.

- Thảo luận, biểu quyết các vấn đề do Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra hoặc hội viên đề xuất.

- Bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Kiểm tra (nếu thiếu).

- Hội nghị toàn thể có thể được triệu tập bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Hiệp hội theo đề nghị của ít nhất 2/3 ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội trở lên, hoặc trên 1/2 số hội viên yêu cầu.

Điều 12. Ban Chấp hành Hiệp hội

1. Ban Chấp hành Hiệp hội là cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội giữa 2 kỳ Đại hội. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hiệp hội là 05 năm. Người được cơ cấu là Tổng Thư ký (hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm) là đại diện cơ quan quản lý nhà nước về Du lịch cử sang Hiệp hội được tham gia vào Ban Chấp hành Hiệp hội (nếu đủ số phiếu bầu theo quy định). Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội do Đại hội quyết định, được bầu trực tiếp bằng hình thức biểu quyết bằng giơ tay và phải đạt trên 50% số đại biểu dự Đại hội nhất trí.

Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội có thể được bầu lại hoặc bị miễn nhiệm trước thời hạn theo quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội, hoặc theo đề nghị của hơn 1/2 số hội viên chính thức.

Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội là đại diện tổ chức, pháp nhân khi về hưu hoặc chuyển công tác khác sẽ được thay thế bằng một người khác của tổ chức, pháp nhân đó.

2. Ban Chấp hành Hiệp hội họp thường kỳ ít nhất 01 quý một lần. Ban Chấp hành Hiệp hội cử Ban Thường trực gồm: Chủ tịch Hiệp hội, các Phó Chủ tịch Hiệp hội và Tổng Thư ký Hiệp hội, Trưởng Ban kiểm tra.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Hiệp hội:

- Quyết định các biện pháp thực hiện Nghị quyết, Chương trình hoạt động nhiệm kỳ của Đại hội.

- Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và thông báo kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Hiệp hội cho các hội viên biết.

- Phê duyệt kế hoạch và quyết toán tài chính hàng năm.

- Quy định tổ chức và hoạt động các Ban chuyên môn, Văn phòng Hiệp hội, Văn phòng đại diện của Hiệp hội tại các khu vực; quy định các nguyên tắc, chế độ, sử dụng và quản lý tài sản, tài chính của Hiệp hội.

- Bầu cử và bãi miễn chức danh lãnh đạo của Hiệp hội: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký, Trưởng Ban Kiểm tra.

- Cử Trưởng các Ban chuyên môn và Trưởng đại diện của Hiệp hội ở các khu vực (nếu có).

- Thông qua nội dung, chương trình nghị sự và tài liệu trình Đại hội, Hội nghị toàn thể hội viên.

- Quyết định triệu tập Đại hội nhiệm kỳ hoặc Hội nghị đại biểu hàng năm.

- Xét kết nạp, khai trừ hội viên.

Điều 13. Thường trực Hiệp hội

          1. Nhiệm vụ của Ban Thường trực Hiệp hội

- Điều hành công việc thường trực của Hiệp hội.

          - Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Hội nghị toàn thể hội viên, Hội nghị hàng năm của Hiệp hội.

          - Giữ mối quan hệ chặt chẽ giữa các thành viên Ban chấp hành với các hội viên của Hiệp hội.

          - Thay mặt Hiệp hội và Ban chấp hành về công tác đối nội và đối ngoại.

          - Đảm nhiệm công tác nghiệp vụ hành chính, quản trị tài chính của Hiệp hội.

          - Ban thường trực Hiệp hội 03 tháng họp một lần hoặc tổ chức họp bất thường theo yêu của của Chủ tịch Hiệp hội.

          Giúp việc cho Ban thường trực là Ban Thư ký do Tổng thư ký phụ trách.

2. Chủ tịch Hiệp hội

- Là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Hiệp hội, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, Hội nghị toàn thể hội viên và các Nghị quyết, Quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội.

- Là người đại diện theo pháp luật của Hiệp hội - chủ tài khoản của Hiệp hội.

- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành Hiệp hội, Hội nghị toàn thể hoặc đại biểu hội viên.

- Trực tiếp chỉ đạo Tổng thư ký Hiệp hội.

2.5. Phê duyệt nhân sự Văn phòng Hiệp hội và các tổ chức khác do Hiệp hội thành lập.

2.6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý nhà nước, trước Ban Chấp hành Hiệp hội và toàn thể hội viên về các hoạt động của Hiệp hội.

3. Các Phó Chủ tịch Hiệp hội

Là người thực hiện nhiệm vụ cụ thể được Chủ tịch và Ban Chấp hành Hiệp hội phân công. Điều hành công việc của Ban Chấp hành Hiệp hội khi được Chủ tịch Hiệp hội ủy quyền. Số lượng Phó Chủ tịch Hiệp hội do Đại hội quyết định.

4. Tổng Thư ký Hiệp hội

- Là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động của Văn phòng Hiệp hội, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hiệp hội, Ban Chấp hành Hiệp hội và trước pháp luật về mọi hoạt động của Văn phòng Hiệp hội.

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Văn phòng Hiệp hội, Quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội trình Ban Chấp hành Hiệp hội phê duyệt.

- Định kỳ báo cáo cho Ban Chấp hành Hiệp hội về các hoạt động của Hiệp hội và của Văn phòng Hiệp hội.

- Lập báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hiệp hội.

- Quản lý danh sách hội viên, hồ sơ và tài liệu của Hiệp hội và các tổ chức trực thuộc Hiệp hội.

- Chuẩn bị tài liệuvà các điều kiện cơ sở vật chất cho các cuộc họp của Ban Chấp hành Hiệp hội, các hội nghị, hội thảo do Hiệp hội tổ chức và tổ chức triển khai các hoạt động khác theo Nghị quyết, Quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội.

- Thực hiện các công việc do Chủ tịch Hiệp hội ủy quyền.

Điều 14. Văn phòng Hiệp hội

- Văn phòng Hiệp hội được tổ chức và hoạt động theo Quy chế do Tổng thư ký trình Ban Chấp hành Hiệp hội phê duyệt.

- Nhân viên của Văn phòng Hiệp hội có thể làm việc kiêm nhiệm, nếu thấy cần thiết thì được tuyển dụng và làm việc theo chế độ hợp đồng có thời hạn.

- Kinh phí hoạt động của Văn phòng do Tổng thư ký dự trù trình Ban Chấp hành Hiệp hội và được Chủ tịch Hiệp hội phê duyệt.

Điều 15. Ban Kiểm tra Hiệp hội

- Ban Kiểm tra Hiệp hội do Đại hội toàn thể Hiệp hội trực tiếp bầu ra. Số lượng ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định. Ban Kiểm tra hoạt động theo quy chế chung của Hiệp hội được Ban chấp hành thông qua và được Chủ tịch Hiệp hội ký ban hành.

- Trưởng Ban kiểm tra xây dựng Quy chế hoạt động cụ thể theo quy chế chung của Hiệp hội và chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành, Chủ tịch Hiệp hội về hoạt động của Ban kiểm tra.

Điều 16. Chi hội trực thuộc

          - Hiệp hội có thể thành lập các Chi hội trực thuộc hoạt động theo các chuyên đề như: lữ hành, khách sạn, vui chơi, giải trí,… Chi hội có nhiệm vụ đôn đốc hội viên trong Chi hội thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Hiệp hội và Nghị quyết của Chi hội.

          - Chi hội tổ chức Hội nghị toàn thể hội viên mỗi năm một lần để bầu Chi hội Trưởng. Đánh giá tình hình hoạt động, thông qua quyết toán tài chính năm trước và kế hoạch tài chính năm tới của Chi hội.

Chương V:

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA HIỆP HỘI

Điều 17. Nguồn thu của Hiệp hội

1. Lệ phí gia nhập Hiệp hội (đóng một lần khi ra nhập Hiệp hội) số tiền do Ban chấp hành Hiệp hội quyết định.

2. Hội phí của hội viên đóng góp theo từng năm. Ban chấp hành quyết định mức phí và thông báo đến từ hội viên.

3. Tiền tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

4. Các khoản thu hợp pháp khác.

Điều 18. Các khoản chi của Hiệp hội

Chi theo Quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội do Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định.

Điều 19. Quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Hiệp hội

1. Ban Chấp hành Hiệp hội quy định việc quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Hiệp hội phù hợp với quy định của nhà nước.

2. Ban Kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo tài chính, tài sản công khai hàng năm cho hội viên biết.

Chương VI:

CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT VÀ GIẢI THỂ HIỆP HỘI

         

        Điều 20: Chi, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể

        1. Tùy theo yêu cầu và khả năng hoạt động của Hiệp hội, Ban chấp hành Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể Hiệp hội. Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể Hiệp hội được thực hiện theo quy định của pháp luật.

        2. Hiệp hội giải thể trong các trường hợp sau:

        - Tự giải thể;

        - Do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quyết định giải thể.

        3. Hiệp hội tự giải thể trong các trường hợp sau:

        - Hết thời hạn hoạt động;

        - Theo đề nghị của quá 1/2 tổng số hội viên chính thức;

        - Mục tiêu đã hoàn thành.

        4. Hiệp hội bị quyết định giải thể trong các trường hợp sau:

-         Hiệp hội không hoạt động liên tục trong 12 tháng;

        - Khi có nghị quyết của Đại hội về việc giải thể mà Ban chấp hành Hiệp hội không chấp hành;

        - Hoạt động của Hiệp hội vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

        Điều 21: Quyết định việc giải thể Hiệp Hội

        Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quyết định giải thể Hiệp hội sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của Hiệp hội khi xin giải thể mà không có đơn khiếu nại.

        Hiệp hội chấp dứt hoạt động kể từ ngày quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình giải thể Hiệp hội có liệu lực.

Chương VII

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 22: Khen thưởng

Những hội viên, ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội, Ban Kiểm tra, cán bộ, nhân viên của Hiệp hội có nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển của Hiệp hội và sự nghiệp phát triển ngành Du lịch, được Hiệp hội khen thưởng hoặc đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng.

Điều 23. Kỷ luật

Hội viên, ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội, ủy viên Ban Kiểm tra, cán bộ, nhân viên của Hiệp hội hoạt động trái với Điều lệ, Nghị quyết của Hiệp hội, làm tổn hại đến uy tín, danh dự của Hiệp hội, bỏ sinh hoạt thường kỳ nhiều lần không có lý do chính đáng, không đóng hội phí một năm, sẽ tùy mức độ mà phê bình, khiển trách, cảnh cáo, xóa tên trong danh sách hội viên hoặc đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chương VIII:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội

Điều lệ Hiệp hội phải được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt và phù hợp với Điều lệ Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Hoà Bình nhất trí thông qua được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mới có gí trị thực hiện.

Điều 25. Hiệu lực thi hành Điều lệ Hiệp hội

Điều lệ này đã được Đại hội thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Hoà Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt.

Điều lệ sẽ không có hiệu lực khi Hiệp hội ngừng hoạt động hoặc giải thể./.

                                          TM. BAN CHẤP HÀNH

STT Họ và tên, đơn vị Địa chỉ Điện thoại

 

KHU VỰC TP HÒA BÌNH

1 Bùi Ngọc Lâm – GĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hòa Bình – Chủ Tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình Số 5, đường An Dương Vương, P.Phương Lâm, TP Hoà Bình 0912 200 668
2

Đặng Tuấn Hùng – Trưởng phòng NV Du lịch, Sở VHTT&DL

- Tổng Thư ký Hiệp hội DL

Số 5, đường An Dương Vương, P. Phương Lâm, TP Hoà Bình 0912 777429
3

Vũ Duy Bổng – Chủ tịch HĐQT

Cty cổ phần Du lịch Hoà Bình

– Phó Chủ tịch Hiệp hội DL

Số 367, đường An Dương Vương, P. Phương Lâm,

TP Hoà Bình

0904 036666

0913 501554

4

Đàm Anh Kỳ - Chủ tịch HĐQT

Cty cổ phần Anh Phong

– Phó Chủ tịch Hiệp hội DL

Tổ 3, đường Cù Chính Lan,

P. Đồng Tiến, TP Hoà Bình

0913 303378
5

Đỗ Văn Hải - Giám đốc

Cty cổ phần Đại Phú Phát

– Phó Chủ tịch Hiệp hội DL

Phố Ngọc, xã Trung Minh,

TP Hoà Bình

0903 277637
6

Bùi Thanh Bình - Giám đốc

Bảo tàng di sản văn hóa Mường

– Phó Chủ tịch Hiệp hội DL

Số 28, tổ 6, P. Thái Bình,

TP Hoà Bình

091 3095689
7

Hồ Xuân Trữ - Trưởng BQL

Di tích QG ĐộngThác Bờ

– Phó Chủ tịch Hiệp hội DL

Số 1177 tổ 11, P.Chăm Mát,

TP Hoà Bình

0982 745999
8

Nguyễn Thị Thúy Phượng

– Tổng Giám Đốc Cty cổ phần

   Du lịch Hoà Bình - Ủy viên Ban

chấp hành HH

Số 367 đường An Dương Vương, P. Phương Lâm, TP Hoà Bình 0974 729307
9

Phạm Văn Hà - Giám đốc

Công ty TNHH một thành viên Hà Tâm - Ủy viên Ban chấp hành HH

Số 72, Tổ 1, P. Tân Thịnh, TP Hoà Bình 0913 511658
10

Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc

Cty vận tải Du lịch Đức Lộc

- Ủy viên Ban chấp hành HH

Tổ 5b, P.Phương Lâm,

TP Hòa Bình

0915 923696
11

Trịnh Văn Bắc - PTĐ

Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh

- Ủy viên Ban chấp hành HH

Đường Trương Hán Siêu, P.Thịnh Lang, TP Hoà Bình 0978 579979
12

Phạm Văn Biền

Công ty TNHH Tiến Anh HB

– Ban Kiểm tra HH

E5 Ngõ 95, đường Thịnh Lang, P. Thịnh Lang, TP Hoà Bình 0913 305893
13

Nguyễn Thị Ngân - Phó Giám đốc

Cty TNHH MTV DU lịch HB

– Ban Kiểm tra HH

Số 57 đường Chi Lăng, P.Phương Lâm, TP Hòa Bình 0946 211066
14

Trần Đình Dũng

- Nhà hàng Dũng Lan

– Ban Kiểm tra HH

Đường Cù Chính Lan, P. Phương Lâm, TP Hoà Bình 0163 2568899
15

Nguyễn Thị Lý- Giám đốc

Công ty cổ phần TM-DL Đà Giang

– Hội viên HH

Số 818 Cù Chính Lan, P. Phương Lâm, TP Hoà Bình 0918 821636
16

Trần Thị Thu Hoàn

- Khách sạn Hòa Bình Xanh

– Hội viên HH

Số 205, đường An Dương Vương, tổ 5A, P. Phương Lâm,

TP Hòa Bình

0913 517851
17

Nguyễn Đức Nhanh – Giám đốc

Khách sạn Đồng Nhân

– Hội viên HH

Đường Hai Bà Trưng, P. Phương Lâm, TP Hòa Bình.

0912 055419

0945 090844

(c.Hoa)

18

Lương Tiến Mạnh

- Nhà hàng Mạnh Ngân

– Hội viên HH

P. Phương Lâm, TP Hòa Bình 0912 355399
19

Ngô Thị Dung – Giám đốc

     Khách sạn Đồng Lợi – Hội viên HH    

Tổ 27 đường Trần Hưng Đạo, P. Phương Lâm, TP Hoà Bình 0912 486991
20

Đỗ Đức Thuần

- Nhà nghỉ A1 – Hội viên HH

P. Phương Lâm, TP Hoà Bình 0912 104 861
21

Nguyễn Thị Cúc

Nhà nghỉ Kim Cúc 2 – Hội viên HH

Tổ 21, P. Phương lâm, TP

Hoà Bình

0912 566362
22

Đoàn Thị Tuyết

- Nhà hàng Tuyết Sơn – Hội viên HH

Tổ 3, đường Cù Chính Lan, P. Đồng Tiến, TP Hoà Bình 0915 562282
23

Bùi Thị Hoàn

- Khách sạn 3HG – Hội viên HH

Số 118 đường Chi Lăng, P. Tân Thịnh, TP Hoà Bình 0914 838889
24

Trần Thị Thanh Huyền

- Khách sạn Phú Gia - Cty Thương mại Tuổi Trẻ – Hội viên HH

Số 129, đường Lê Thánh Tông, P.Tân Thịnh, TP Hoà Bình 0168 8506789
25

Nguyễn Tất Định

-          Khách sạn Hoa Đào – Cty cổ phần TM Định Nhuận – Hội viên HH

Tổ 5, P.Tân Thịnh, TP Hòa Bình 0913 500590
26

Vũ Đức Hiếu – Giám đốc

Bảo tàng không gian văn hóa Mường

– Hội viên HH

Đường Tây Tiến, P. Thái Bình, TP Hoà Bình 0913 553937
27

Nguyễn Đức Thắng - Giám đốc

Khách sạn V’star – Hội viên HH

Tổ 18, P. Hữu Nghị, TP

Hoà Bình

0915 688088
28

Nguyễn Mạnh Ái

- Nhà nghỉ Hồng Vân – Hội viên HH

Tổ 24, P. Hữu Nghị, TP

Hoà Bình

0977 556999

 

KHU VỰC MAI CHÂU

29

Hà Công Tín - Homstay

- Ủy viên Ban chấp hành HH

Nhà số 7, Bản Lác, huyện

Mai Châu.

0165 5154766
30

Đăng Đức Hòa – Giám đốc

Khách sạn Mai Châu Lodge

– Hội viên HH

TK 4, thị trấn Mai Châu,

huyện Mai Châu

0985 345920
31

Cung Thị Minh Hà

Khách sạn SOL – Cty TNHH Khách sạn và du lịch Mặt trời Mai Châu

– Hội viên HH

Xã Chiềng Châu, huyện

Mai Châu

0982 912999
32

Dư Quang Huy

- Khách sạn Mai Châu Ecolodge

– Hội viên HH

Xã Chiềng Châu, huyện

Mai Châu

0903 295 788
33

Lê Ngọc Trang

- Khách sạn Ngọc Bách

– Hội viên HH

Tk 2 Thị trấn Mai Châu,

huyện Mai Châu

0123 8045555
34

Phạm Văn Khoa

Khách sạn Khoa Thanh

– Hội viên HH

Xóm Mỏ xã chiềng Châu,

huyện Mai Châu

0989 831379
35

Nguyễn Thị Thúy

–Nhà nghỉ Linh Huệ

– Hội viên HH

Thị trấn Mai Châu, huyện

Mai Châu

0123 4283959
36

Nguyễn Thị Vui

Nhà nghỉ Bình Minh

– Hội viên HH

Xóm Mỏ xã Chiềng Châu,

huyện Mai Châu

0986 544086
37

Vì Văn Mầng

-          Homstay– Hội viên HH

Nhà số 4, Bản Lác, huyện

Mai Châu

0915 637228
38

Vì Văn Khinh

- Homstay – Hội viên HH

Nhà Nghỉ số 5, Bản Lác,

huyện Mai Châu

0915 560161
39

Hà Công Thương

- Homstay – Hội viên HH

Nhà nghỉ số 6, Bản Lác,

huyện Mai Châu

0946 030808
40

Hà Công Hồng

-          Homstay – Hội viên HH

Nhà nghỉ số 8, Bản Lác,

huyện Mai Châu.

0129 2555288
41

Phạm Thị Hợp

Homstay– Hội viên HH

Nhà nghỉ số 27, Bản Lác,

huyện Mai Châu

0912 081550
42

Hà Công Thân

Homstay– Hội viên HH

Nhà nghỉ số 76, Bản Lác,

huyện Mai Châu

0168 2076406
43

Lò Thị Dị

- Homstay – Hội viên HH

Nhà nghỉ số 112, Bản Lác,

huyện Mai Châu

01639 107790
44

Hà Công Phúc

Homstay – Hội viên HH

Nhà nghỉ số 9, Bản Lác,

huyện Mai Châu

0915 175961
45

Hà Thị Mếch

Homstay– Hội viên HH

Nhà nghỉ số 19, Bản Lác,

huyện Mai Châu

0912 957522
46

Hà Thị Biên

Homstay– Hội viên HH

Nhà nghỉ số 28, Bản Lác,

huyện Mai Châu

0914 838450
47

Vì Văn Khựt

Homstay– Hội viên HH

Nhà nghỉ số 22, Bản Lác,

huyện Mai Châu

0984 418172
48

Khà Thị Thu

Homstay– Hội viên HH

Nhà nghỉ số 26, Bản Lác,

huyện Mai Châu

0906 063457
49

Hà Công Hiếu

Homstay – Hội viên HH

Nhà nghỉ số 91, Bản Lác,

huyện Mai Châu

0166 2270068
50

Hà Thị Di

Homstay – Hội viên HH

Nhà nghỉ số 29, Bản Lác,

huyện Mai Châu

0168 2644679
51

Khà Thị Hòa

Homstay – Hội viên HH

Nhà nghỉ số 1, Bản Lác,

huyện Mai Châu

0915 833572
52

Hà Văn Cương

Homstay – Hội viên HH

Xóm Văn, Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu 01686 934159

 

KHU VỰC KIM BÔI

53

Nguyễn Thị Ngọc Anh - Phó Tổng Giám đốc Cty CP Đại Lâm

- Ủy viên Ban chấp hành HH

Xóm Củ, xã Tú Sơn,

huyện

Kim Bôi

0126 6239999
54

Đặng Thanh Xuân - Giám đốc

Trung tâm điều dưỡng người có công

– Hội viên HH

Xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì,

huyện Kim Bôi

0913 296159
55

Hoàng Liên Sơn- Giám đốc

Chi nhánh Cty TNHH MTV DL Công đoànVN tại Hòa Bình

– Hội viên HH           

Xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì,

huyện Kim Bôi

0944 469 888

0983 690289

56

Vũ Thị Bình

- Nhà nghỉ Duy Tưởng

– Hội viên HH

Xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì,

huyện Kim Bôi

02183 871320
57

Trịnh Đình Đạt

- Nhà nghỉ Tuấn Đạt – Hội viên HH

Xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì,

huyện Kim Bôi

0912 892626
58

Nguyễn Thị Chúc

- Nhà nghỉ Chúc Tân – Hội viên HH

Xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì,

huyện Kim Bôi

0943 765888
59

Đào Văn Toàn

Nhà nghỉ Toàn Xuân – Hội viên HH

Xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi 0977 043881
60

Ngô Văn Hùng

- Nhà nghỉ Hùng Hương

– Hội viên HH

Xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi 01696 071165
61

Nguyễn Công Tâm

- Nhà nghỉ Thái Hà – Hội viên HH

Xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi 01693 838034
62

Mai Văn Bến

- Nhà nghỉ Lạc Viên – Hội viên HH

Xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi 0218 3871460
63

Bùi Kim Oanh

- Nhà hàng Oanh Sáng

– Hội viên HH

Xóm Mớ Đá, Xã Hạ Bì,

huyện Kim Bôi

098 4371325
64

Vương Sỹ Tâm

- Nhà nghỉ Tâm Lương

– Hội viên HH

Thôm Kim Đức, xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi

0945 270 658

0986 937105

KHU VỰC TÂN LẠC

65

Đào Cư Thành - Giám đốc

Khách sạn An Lạc - Cty TNHH XD Tiến Thành

- Ủy viên Ban chấp hành HH

Khu 3, thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc 0989 198363

 

KHU VỰC LƯƠNG SƠN

66

Huỳnh Quốc Hưng - Giám đốc

Cty CP Hồng Dương

- Ủy viên Ban Chấp hành HH

Xóm Nước Vải, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn 0915 521960
67

Ngô Văn Tiện – Giám đốc

Khách sạn Thiên Bình Cty CP

Quang Minh – Hội viên HH

Xóm Cố Thổ, xã Hoà Sơn,

huyện Lương Sơn

987    668
68

Vũ Xuân Long

-Nhà nghỉ Hoàng Long – Hội viên HH

TK 14, TT Lương Sơn,

huyện Lương Sơn

0982 140928
69

Kiều Thanh Hà

- Trưởng phòng điều hành Resort

Việt-Pháp – Hội viên HH

Xóm Giếng Xạ, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn 0974 014668
70

Nguyễn Văn Kích

-          Điểm du lịch sinh thái Vườn

Song Sinh – Hội viên HH

TK 2 Bãi Lạng, TT Lương Sơn, huyện Lương Sơn 0989 348855

 

KHU VỰC KỲ SƠN

 
71

Đinh Văn Thảo - Giám đốc

Công ty TNHH Viên Nam

– Phó Chủ tịch Hiệp hội DL

Xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn 0916 851393
72

Long Thái Lâm - Giám đốc

- Cty TNHH Thương mại và Du lịch Thành Thắng (Khu du lịch Thác Thăng Thiên) – Hội viên HH

Xóm mát trên, xã dân chủ 0982 838999

 

HUYỆN LẠC THỦY

73

Quách Thị Thanh - Trưởng BQL

Các khu di tích L.Thủy

– Phó Chủ tịch Hiệp hội DL

Xóm 2c, xã Cổ Nghĩa, huyện

Lạc Thủy.

0982 874727
74

Nguyễn Thành Thơm

- Nhà nghỉ, nhà hàng Đầm Đa

- Ủy viên Ban Chấp hành HH

Xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy 0988 677359
75

Đào Văn Long

- Nhà nghỉ Tri Long – Hội viên HH

Xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy 0988 001460
76

Màu Chí Công

- Nhà nghỉ Chí Công – Hội viên HH

Xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy 0976 398308

 

HUYỆN CAO PHONG

77

Nguyễn Sỹ Sơn

- Nhà nghỉ 389 – Hội viên HH

Xóm Cun, xã Thu Phong,

huyện Cao Phong

0127 7634505
78

Nguyễn Quang Tâm

- Nhà hàng Sao Băng – Hội viên HH

Xóm Cun, xã Thu Phong,

huyện Cao Phong

0169 8306466

 

HUYỆN ĐÀ BẮC

79

Nguyễn Văn Tuấn

- Nhà nghỉ Tuấn Nguyệt

- Ủy viên Ban Chấp hành HH

Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc 097 6496278
80

Đinh Thị Phấn

- Điểm du lịch sinh thái Đảo Dừa

– Hội viên HH

Xóm Săng Trạch, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc 0913 388876

 

HUYỆN LẠC SƠN

 

81

Bùi Thị Him -BQL

Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông- Chi hội du lịch sinh thái

cộng đồng NS-NL - Ủy viên Ban

Chấp hành HH

Xóm Trung Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn 0164 3640151
82

Bùi Thị Mỹ Hưng

- Khách sạn Phương Bắc– Hội viên HH

Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn 0975 672 950
83

Bùi Thi Tâm

- Nhà nghỉ Ý Tâm – Hội viên HH

Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn 0986 726177
84

Dương Thế Hoàng - BQL

Khu bảo tồn Ngọc Sơn Ngổ Luông

– Hội viên HH

Xóm Trung Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn 0974 668512
85

Bùi Thị Hoàng

– Hội viên HH

Xóm Cha, xã Ngọc Sơn,

huyện Lạc Sơn

0169 9170083
86

Bùi Văn Thủy

– Hội viên HH

Xóm Mòn, xã Tự Do,

huyện Lạc Sơn,

0973 649716
87

Bùi Văn Hậu

– Hội viên HH

Xóm Mòn, xã Tự Do,

huyện Lạc Sơn

0167 3289781
88

Bùi Văn Lý

– Hội viên HH

Xóm Mu, xã Tự Do,

huyện Lạc Sơn

0979 607051
89

Quách Thị Thức

– Hội viên HH

Xóm Khướng, xã Tự Do,

huyện Lạc Sơn

0167 9002398
90

Bùi Thị Sơn

– Hội viên HH

Xóm Hầu 3, xã Ngọc Lâu,

huyện Lạc Sơn

0166 8094912
91

Bùi Tiến Đạt

– Hội viên HH

Xóm Khướng, xã Tự Do,

huyện Lạc Sơn

0167 2149174

Nội dung đang cập nhật....

Nội dung đang cập nhật.....

Nội dung đang cập nhật....