ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH KHOÁ II,

NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

Chương I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

        Điều 1: Tên và pháp nhân của Hiệp hội

        1. Tên tổ chức là: Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình.

        - Tên giao dịch: Hoa Binh Tourism Association.

        - Tên viết tắt: HOBITA.

        2. Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng (đồng Việt Nam và ngoại tệ).

        3. Văn phòng Thường trực của Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình đặt tại thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

        Điều 2: Tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội

        Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình là một tổ chức tự nguyện phi chính phủ của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực Du lịch trên địa bàn tỉnh Hoà Bình và là thành viên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

        Mục đích của Hiệp hội là hợp tác, liên kết, hỗ trợ lẫn nhau về kinh tế, kỹ thuật trong bình ổn thị trường, trong kinh tế dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tăng tính cạnh trạnh của Hội viên trên thị trường trong nước và nước ngoài, đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp của Hội viên, cùng nhau chung sức phấn đấu cho sự nghiệp phát triển của ngành Du lịch Hòa Bình.

        Điều 3: Phạm vi hoạt động của Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình

        Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình hoạt động trong phạm vi tỉnh Hòa Bình theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ này. Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình chịu sự quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh, trực tiếp là của Sở Nội vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình.

Chương II:

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HIỆP HỘI

       

        Điều 4: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội

  1. 1.Nhiệm vụ của Hiệp hội

        1.1. Tuyên truyền vận động để Hội viên hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành Du lịch về xây dựng, phát triển Du lịch.

        1.2. Đại diện cho Hội viên đóng góp ý kiến với Lãnh đạo Tỉnh Hoà Bình về chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện phát triển ngành Du lịch Hoà Bình; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Hội viên, giải quyết các trường hợp, vụ việc gây thiệt hại quyền lợi của Hội viên theo thẩm quyền của Hiệp hội; thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

        1.3. Động viên sự nhiệt tình và khả năng sáng tạo của Hội viên; hợp tác, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau về kinh tế, kỹ thuật trong hoạt động, kinh doanh du lịch trên cơ sở trao đổi kinh nghiệp, phổ biến và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến; đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn để kinh doanh hiệu quả.

        1.4. Hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; tư vấn cho các tổ chức và Hội viên của Hiệp hội trong quá trình sắp xếp lại tổ chức; cung cấp thông tin về kinh tế, thị trường liên quan đến du lịch để Hội viên tổ chức kinh doanh đạt hiệu quả và phát triển bền vững.

        1.5. Phối hợp với các tổ chức liên quan trong tỉnh nhằm thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội.

        2. Quyền hạn của Hiệp hội

        2.1. Tổ chức các hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệp nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các Hội viên để nâng cao chất lượng hoạt động du lịch.

        2.2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, dịch vụ, tư vấn các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

        2.3. Phát triển Hội viên, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng và phát triển các mối quan hệ của Hiệp hội với các tổ chức, cá nhân trong tỉnh theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, uy tín và vị thế của Hiệp hội.

        2.4. Xuất bản ấn phẩm, các tài liệu tuyên truyền, quảng bá du lịch, phổ biến, đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước và của ngành Du lịch về xây dựng, phát triển du lịch, phổ biến kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

        2.5. Thực hiện các quyền khác của tổ chức Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Chương III:

HỘI VIÊN

        Điều 5:

        Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình là thành viên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, hội viên của Hiệp hội Du lịch Hòa Bình đương nhiên là hội viên Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Hội viên hoạt động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã gia nhập Hiệp hội Du lịch Việt Nam đương nhiên là hội viên Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình.

  1. 1.Điều kiện để trở thành Hội viên

        1.1. Hội viên chính thức: Mọi tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh hợp pháp trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ du lịch tại Hòa Bình tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyên viết đơn ra nhập Hiệp hội, đóng tiền ra nhập Hiệp hội và hội phí đều có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội.

        Người được cử thay mặt hội viên tham gia Hiệp hội phải là người đại diện có thẩm quyền trong đơn vị có tư cách pháp nhân. Trường hợp người được cử tham gia nghỉ hoặc chuyển công tác khác, thì hội viên là tổ chức phải được cử người đại diện có thẩm quyền khác thay thế.

        1.2. Hội viên liên kết: Mọi tổ chức và cá nhân Việt Nam và các tổ chức nước ngoài có hoạt động liên quan trực tiếp đến kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch tại Hòa Bình đảm bảo điều kiện theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và tán thành Điều lệ này, tự nguyện có đơn xin ra nhập Hiệp hội, đóng tiền gia nhập Hiệp hội đều có thể trở thành hội viên liên kết của Hiệp hội.

        1.3. Hội viên danh dự: Là những công dân, nhà quản lý, nhà khoa học, kỹ thuật và tổ chức, pháp nhân có công đối với sự nghiệp phát triển ngành Du lịch nói chung và Hiệp hội nói riêng được Hiệp hội mời là hội viên danh dự.

        2. Hồ sơ xin ra nhập Hiệp hội gồm có:

        - Đơn xin gia nhập Hiệp hội (theo mẫu);

        - Tờ khai hội viên (theo mẫu);

        - Bản sao Quyết định thành lập, bản sao Giấy phép hoặc Giấy đăng ký kinh doanh;

        - Sơ yếu lý lịch người đại diện có thẩm quyền của pháp nhân, tổ chức hoặc cá nhân kèm theo 2 ảnh (4x6);

        Ban chấp hành ra thông báo công nhận hội viên sau 15 ngày kể từ khi nhận đủ Hồ sơ nói tại khoản 2 của Điều này.

        Điều 6: Quyền lợi của hội viên

1.Các tổ chức, cá nhân nói tại khoản 1, khoản 2, Điều 5 của Điều lệ này tự nguyện có đơn đăng ký tham gia Hiệp hội, được Ban chấp hành Hiệp hội công nhận thì được hưởng các quyền lợi của Hội viên.

2. Được tham gia Đại hội, bầu cử đại biểu tham dự đại hội của Hiệp hội; được ứng cử, đề cử và bầu cử Ban Chấp hành Hiệp hội và các chức vụ khác của Hiệp hội theo quy định.

3. Được thảo luận, biểu quyết, chất vấn mọi công việc của Hiệp hội; được kiến nghị, đề đạt ý kiến của mình với các cơ quan nhà nước thông qua Hiệp hội.

4. Được Hiệp hội phổ biến kinh nghiệm, bồi dưỡng nghề nghiệp, nâng cao trình độ bằng các hình thức: cung cấp thông tin, tài liệu, dự hội thảo, các lớp đào tạo, tập huấn, trình diễn kỹ thuật, tham quan, khảo sát ở trong và ngoài nước khi có đa số Hội viên yêu cầu và tự nguyên đóng góp kinh phí (cộng theo các khoản tài trợ khác nếu có).

5. Được Hiệp hội giúp đỡ, giới thiệu với các cơ sở trong và ngoài Ngành để ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ, chuyên gia kỹ thuật, tư vấn.

6. Được Hiệp hội giúp đỡ, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi, quyền hạn và khả năng của Hiệp hội.

7. Được bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp trong hoạt động kinh doanh.

8. Được hưởng sự trợ giúp của các tổ chức, cá nhân đối với Hiệp hội.

9. Được quyền ra khỏi Hiệp hội.

10. Hội viên liên kết và hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ các quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết.

Điều 7. Nghĩa vụ của hội viên

1. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định tại Điều lệ này; thực hiện Nghị quyết của Hiệp hội; tuyên truyền phát triển hội viên mới; bảo vệ uy tín của Hiệp hội; không tự ý nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ đối ngoại khi chưa được Chủ tịch Hiệp hội giao.

2. Tích cực tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng tổ chức Hiệp hội ngày càng vững mạnh.

3. Cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội.

4. Đóng đầy đủ lệ phí gia nhập, Hội phí và các khoản khác theo quy định của Hiệp hội.

5. Hội viên liên kết không phải đóng Hội phí, chỉ đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội và đóng góp các khoản khác theo tự nguyện.

6. Hội viên danh dự không phải đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội và Hội phí.

Điều 8. Chấm dứt quyền hội viên

1. Hội viên tự nguyện xin ra khỏi Hiệp hội, phải có đơn gửi Ban Chấp hành Hiệp hội.

2. Hội viên bị khai trừ khỏi Hiệp hội trong các trường hợp: vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Hiệp hội làm ảnh hưởng đến thể diện, uy tín và tài chính của Hiệp hội; hội viên không đóng Hội phí một năm mặc dù đã được nhắc nhở.

3. Hội viên bị xóa tên khi bị cơ quan có thẩm quyền của nhà nước đình chỉ hoạt động, giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản. Trường hợp bị đình chỉ tạm thời hoạt động trong một thời hạn thì quyền của hội viên chỉ tiếp tục khi được phép hoạt động trở lại.

4. Ban Chấp hành Hiệp hội thông báo danh sách hội viên xin ra khỏi Hiệp hội, hội viên bị khai trừ và hội viên bị xóa tên cho tất cả các hội viên khác biết.

5. Quyền và nghĩa vụ của hội viên bị chấm dứt ngay sau khi Ban Chấp hành Hiệp hội ra thông báo chính thức bằng văn bản.

Chương IV

TỔ CHỨC HIỆP HỘI

Điều 9. Tổ chức của Hiệp hội

1. Ban Chấp hành Hiệp hội.

2. Ban Kiểm tra Hiệp hội.

3. Văn phòng Hiệp hội.

4. Các Ban chuyên môn.

5. Các chi hội trực thuộc.

Điều 10. Nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội

Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, bình đẳng, tự trang trải về tài chính.

Các cơ quan của Hiệp hội hoạt động trên cơ sở bàn bạc dân chủ, lãnh đạo tập thể, thiểu số phục tùng đa số.

Các Nghị quyết của Đại hội, Hội nghị được thông qua theo nguyên tắc đa số.

Điều 11. Đại hội toàn thể, hội nghị toàn thể hội viên

1. Đại hội toàn thể hội viên là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Hiệp hội. Đại hội được tổ chức 05 năm một lần.

2. Nhiệm vụ chính của Đại hội:

- Thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ mới;

- Quyết định phương hướng và chương trình công tác của Hiệp hội;

- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung và thông qua Điều lệ Hiệp hội (nếu có);

- Thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng của Hiệp hội vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội;

- Thảo luận và thông qua quyết toán tài chính khóa cũ và kế hoạch tài chính khóa mới;

- Quyết định số lượng Phó Chủ tịch Hiệp hội và số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội;

- Bầu Ban Chấp hành Hiệp hội;

- Bầu Ban Kiểm tra Hiệp hội.

3. Hội nghị toàn thể hội viên tổ chức một năm 01 lần, để:

- Thảo luận báo cáo tổng kết một năm và kế hoạch công tác năm sau của Hiệp hội;

- Thông qua quyết toán tài chính hàng năm và kế hoạch tài chính nămtới.

- Thảo luận, biểu quyết các vấn đề do Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra hoặc hội viên đề xuất.

- Bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Kiểm tra (nếu thiếu).

- Hội nghị toàn thể có thể được triệu tập bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Hiệp hội theo đề nghị của ít nhất 2/3 ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội trở lên, hoặc trên 1/2 số hội viên yêu cầu.

Điều 12. Ban Chấp hành Hiệp hội

1. Ban Chấp hành Hiệp hội là cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội giữa 2 kỳ Đại hội. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hiệp hội là 05 năm. Người được cơ cấu là Tổng Thư ký (hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm) là đại diện cơ quan quản lý nhà nước về Du lịch cử sang Hiệp hội được tham gia vào Ban Chấp hành Hiệp hội (nếu đủ số phiếu bầu theo quy định). Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội do Đại hội quyết định, được bầu trực tiếp bằng hình thức biểu quyết bằng giơ tay và phải đạt trên 50% số đại biểu dự Đại hội nhất trí.

Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội có thể được bầu lại hoặc bị miễn nhiệm trước thời hạn theo quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội, hoặc theo đề nghị của hơn 1/2 số hội viên chính thức.

Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội là đại diện tổ chức, pháp nhân khi về hưu hoặc chuyển công tác khác sẽ được thay thế bằng một người khác của tổ chức, pháp nhân đó.

2. Ban Chấp hành Hiệp hội họp thường kỳ ít nhất 01 quý một lần. Ban Chấp hành Hiệp hội cử Ban Thường trực gồm: Chủ tịch Hiệp hội, các Phó Chủ tịch Hiệp hội và Tổng Thư ký Hiệp hội, Trưởng Ban kiểm tra.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Hiệp hội:

- Quyết định các biện pháp thực hiện Nghị quyết, Chương trình hoạt động nhiệm kỳ của Đại hội.

- Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và thông báo kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Hiệp hội cho các hội viên biết.

- Phê duyệt kế hoạch và quyết toán tài chính hàng năm.

- Quy định tổ chức và hoạt động các Ban chuyên môn, Văn phòng Hiệp hội, Văn phòng đại diện của Hiệp hội tại các khu vực; quy định các nguyên tắc, chế độ, sử dụng và quản lý tài sản, tài chính của Hiệp hội.

- Bầu cử và bãi miễn chức danh lãnh đạo của Hiệp hội: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký, Trưởng Ban Kiểm tra.

- Cử Trưởng các Ban chuyên môn và Trưởng đại diện của Hiệp hội ở các khu vực (nếu có).

- Thông qua nội dung, chương trình nghị sự và tài liệu trình Đại hội, Hội nghị toàn thể hội viên.

- Quyết định triệu tập Đại hội nhiệm kỳ hoặc Hội nghị đại biểu hàng năm.

- Xét kết nạp, khai trừ hội viên.

Điều 13. Thường trực Hiệp hội

          1. Nhiệm vụ của Ban Thường trực Hiệp hội

- Điều hành công việc thường trực của Hiệp hội.

          - Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Hội nghị toàn thể hội viên, Hội nghị hàng năm của Hiệp hội.

          - Giữ mối quan hệ chặt chẽ giữa các thành viên Ban chấp hành với các hội viên của Hiệp hội.

          - Thay mặt Hiệp hội và Ban chấp hành về công tác đối nội và đối ngoại.

          - Đảm nhiệm công tác nghiệp vụ hành chính, quản trị tài chính của Hiệp hội.

          - Ban thường trực Hiệp hội 03 tháng họp một lần hoặc tổ chức họp bất thường theo yêu của của Chủ tịch Hiệp hội.

          Giúp việc cho Ban thường trực là Ban Thư ký do Tổng thư ký phụ trách.

2. Chủ tịch Hiệp hội

- Là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Hiệp hội, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, Hội nghị toàn thể hội viên và các Nghị quyết, Quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội.

- Là người đại diện theo pháp luật của Hiệp hội - chủ tài khoản của Hiệp hội.

- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành Hiệp hội, Hội nghị toàn thể hoặc đại biểu hội viên.

- Trực tiếp chỉ đạo Tổng thư ký Hiệp hội.

2.5. Phê duyệt nhân sự Văn phòng Hiệp hội và các tổ chức khác do Hiệp hội thành lập.

2.6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý nhà nước, trước Ban Chấp hành Hiệp hội và toàn thể hội viên về các hoạt động của Hiệp hội.

3. Các Phó Chủ tịch Hiệp hội

Là người thực hiện nhiệm vụ cụ thể được Chủ tịch và Ban Chấp hành Hiệp hội phân công. Điều hành công việc của Ban Chấp hành Hiệp hội khi được Chủ tịch Hiệp hội ủy quyền. Số lượng Phó Chủ tịch Hiệp hội do Đại hội quyết định.

4. Tổng Thư ký Hiệp hội

- Là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động của Văn phòng Hiệp hội, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hiệp hội, Ban Chấp hành Hiệp hội và trước pháp luật về mọi hoạt động của Văn phòng Hiệp hội.

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Văn phòng Hiệp hội, Quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội trình Ban Chấp hành Hiệp hội phê duyệt.

- Định kỳ báo cáo cho Ban Chấp hành Hiệp hội về các hoạt động của Hiệp hội và của Văn phòng Hiệp hội.

- Lập báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hiệp hội.

- Quản lý danh sách hội viên, hồ sơ và tài liệu của Hiệp hội và các tổ chức trực thuộc Hiệp hội.

- Chuẩn bị tài liệuvà các điều kiện cơ sở vật chất cho các cuộc họp của Ban Chấp hành Hiệp hội, các hội nghị, hội thảo do Hiệp hội tổ chức và tổ chức triển khai các hoạt động khác theo Nghị quyết, Quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội.

- Thực hiện các công việc do Chủ tịch Hiệp hội ủy quyền.

Điều 14. Văn phòng Hiệp hội

- Văn phòng Hiệp hội được tổ chức và hoạt động theo Quy chế do Tổng thư ký trình Ban Chấp hành Hiệp hội phê duyệt.

- Nhân viên của Văn phòng Hiệp hội có thể làm việc kiêm nhiệm, nếu thấy cần thiết thì được tuyển dụng và làm việc theo chế độ hợp đồng có thời hạn.

- Kinh phí hoạt động của Văn phòng do Tổng thư ký dự trù trình Ban Chấp hành Hiệp hội và được Chủ tịch Hiệp hội phê duyệt.

Điều 15. Ban Kiểm tra Hiệp hội

- Ban Kiểm tra Hiệp hội do Đại hội toàn thể Hiệp hội trực tiếp bầu ra. Số lượng ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định. Ban Kiểm tra hoạt động theo quy chế chung của Hiệp hội được Ban chấp hành thông qua và được Chủ tịch Hiệp hội ký ban hành.

- Trưởng Ban kiểm tra xây dựng Quy chế hoạt động cụ thể theo quy chế chung của Hiệp hội và chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành, Chủ tịch Hiệp hội về hoạt động của Ban kiểm tra.

Điều 16. Chi hội trực thuộc

          - Hiệp hội có thể thành lập các Chi hội trực thuộc hoạt động theo các chuyên đề như: lữ hành, khách sạn, vui chơi, giải trí,… Chi hội có nhiệm vụ đôn đốc hội viên trong Chi hội thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Hiệp hội và Nghị quyết của Chi hội.

          - Chi hội tổ chức Hội nghị toàn thể hội viên mỗi năm một lần để bầu Chi hội Trưởng. Đánh giá tình hình hoạt động, thông qua quyết toán tài chính năm trước và kế hoạch tài chính năm tới của Chi hội.

Chương V:

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA HIỆP HỘI

Điều 17. Nguồn thu của Hiệp hội

1. Lệ phí gia nhập Hiệp hội (đóng một lần khi ra nhập Hiệp hội) số tiền do Ban chấp hành Hiệp hội quyết định.

2. Hội phí của hội viên đóng góp theo từng năm. Ban chấp hành quyết định mức phí và thông báo đến từ hội viên.

3. Tiền tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

4. Các khoản thu hợp pháp khác.

Điều 18. Các khoản chi của Hiệp hội

Chi theo Quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội do Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định.

Điều 19. Quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Hiệp hội

1. Ban Chấp hành Hiệp hội quy định việc quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Hiệp hội phù hợp với quy định của nhà nước.

2. Ban Kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo tài chính, tài sản công khai hàng năm cho hội viên biết.

Chương VI:

CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT VÀ GIẢI THỂ HIỆP HỘI

         

        Điều 20: Chi, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể

        1. Tùy theo yêu cầu và khả năng hoạt động của Hiệp hội, Ban chấp hành Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể Hiệp hội. Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể Hiệp hội được thực hiện theo quy định của pháp luật.

        2. Hiệp hội giải thể trong các trường hợp sau:

        - Tự giải thể;

        - Do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quyết định giải thể.

        3. Hiệp hội tự giải thể trong các trường hợp sau:

        - Hết thời hạn hoạt động;

        - Theo đề nghị của quá 1/2 tổng số hội viên chính thức;

        - Mục tiêu đã hoàn thành.

        4. Hiệp hội bị quyết định giải thể trong các trường hợp sau:

-         Hiệp hội không hoạt động liên tục trong 12 tháng;

        - Khi có nghị quyết của Đại hội về việc giải thể mà Ban chấp hành Hiệp hội không chấp hành;

        - Hoạt động của Hiệp hội vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

        Điều 21: Quyết định việc giải thể Hiệp Hội

        Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quyết định giải thể Hiệp hội sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của Hiệp hội khi xin giải thể mà không có đơn khiếu nại.

        Hiệp hội chấp dứt hoạt động kể từ ngày quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình giải thể Hiệp hội có liệu lực.

Chương VII

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 22: Khen thưởng

Những hội viên, ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội, Ban Kiểm tra, cán bộ, nhân viên của Hiệp hội có nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển của Hiệp hội và sự nghiệp phát triển ngành Du lịch, được Hiệp hội khen thưởng hoặc đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng.

Điều 23. Kỷ luật

Hội viên, ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội, ủy viên Ban Kiểm tra, cán bộ, nhân viên của Hiệp hội hoạt động trái với Điều lệ, Nghị quyết của Hiệp hội, làm tổn hại đến uy tín, danh dự của Hiệp hội, bỏ sinh hoạt thường kỳ nhiều lần không có lý do chính đáng, không đóng hội phí một năm, sẽ tùy mức độ mà phê bình, khiển trách, cảnh cáo, xóa tên trong danh sách hội viên hoặc đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chương VIII:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội

Điều lệ Hiệp hội phải được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt và phù hợp với Điều lệ Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Hoà Bình nhất trí thông qua được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mới có gí trị thực hiện.

Điều 25. Hiệu lực thi hành Điều lệ Hiệp hội

Điều lệ này đã được Đại hội thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Hoà Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt.

Điều lệ sẽ không có hiệu lực khi Hiệp hội ngừng hoạt động hoặc giải thể./.

                                          TM. BAN CHẤP HÀNH

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO VÀ BAN CHẤP HÀNH

Hiệp hội du lịch tỉnh Hòa Bình Khóa III, Nhiệm kỳ 2023 - 2028

 


STT

Họ và tên

Năm sinh

Số điện thoại

Địa chỉ

Ghi chú

1

Hà Văn Thắng

1962

0936189666

Công ty cổ phần 26.3 Hòa Bình

Chủ tịch Hiệp hội

2

Vũ Duy Bổng

1956

0904.036666

Công ty cổ phần Du lịch Hoà Bình, thành phố Hòa Bình.

Phó Chủ tịch hiệp hội

3

Đàm Anh Kỳ

1974

0911117799

Công ty cổ phần Anh Phong, thành phố Hòa Bình. ĐT:.

Phó Chủ tịch hiệp hội

4

Đỗ Văn Hải

1964

0903 277637

Công ty cổ phần Đại Phú Phát (KS Hồ Ngọc) thành phố Hòa Bình.

Phó Chủ tịch hiệp hội

5

Hồ Xuân Trữ

1958

0982.745999

Trưởng Ban quản lý Di tích Quốc gia ĐộngThác Bờ, huyện Tân Lạc.

Phó Chủ tịch hiệp hội

6

Nguyễn Thị Mỹ

1964

0945580666

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Mỹ Phong

Phó Chủ tịch hiệp hội

7

Nguyễn Quốc Hòa

1974

0987.376.668

Công ty Cổ phần XNK tổng hợp Hà Nội tại Hòa Bình (Geleximco Hòa Bình) thành phố Hòa Bình.

Phó Chủ tịch hiệp hội

8

Đặng Tuấn Hùng

1973

0912.777.429

Trưởng phòng Quản lý Du lịch Sở VHTTDL Hòa Bình, thành phố Hòa Bình

Tổng thư ký

9

Phạm Văn Biền

1965

0913305893

Giám đốc CTTHHH Tiến Anh Hòa Bình (Cảng Thung Nai), huyện Cao Phong.

Giám đốc CTTHHH Tiến Anh Hòa Bình

10

Nguyễn Hữu Đồng

1985

0912.590228

Trung tâm di sản các nhà khoa học Việt Nam, huyện Cao Phong

Chủ tịch Hội du lịch huyện Cao Phong

11

Phạm Văn Hà

1959

0913511658.

Khách sạn Hà Tâm, t/p  Hòa Bình.

Giám đốc Khách sạn Hà Tâm

12

Nguyễn Vân Anh

1987

0987.188889

Phường Tân Thịnh, t/p  Hòa Bình

Giám đốc Khách sạn SAKURA

13

Lương Tiến Mạnh

1977

0912.355399.

Phường quỳnh Lâm t/p  Hòa Bình.

Chủ nhà hàng Mạnh Ngân

14

Trần Đình Dũng

1964

0913.076019

Công ty TNHH MTV Thương mại Dũng Lan. Phường Phương Lâm,  thành phố Hòa Bình.

Chủ nhà hàng Lan Dũng

15

Nguyễn Thị Huệ

1983

0399.759656

Điểm Du lịch sinh thái đảo Đừa

 

16

Lê Văn Hùng

1980

 

Hội Du lịch huyện Đà Bắc.

 

17

Vũ Quang Tuyển

1976

0912.303092

Giám đốc Công ty TNHH TTH Mai Đà, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc (Mai Đà lodge)

Giám đốc Mai Đà Lodge

18

Trần Minh Sơn

1996

0988065432

Công ty TNHH MTV du lịch Nam Sơn, huyện Cao Phong.

Giám đốc

19

Phạm Thị Thanh

1969

0987.516668

Công ty TNHH MTV Khoa Thanh.

(Khách sạn Khoa Thanh)

Giám đốc  Khách sạn

20

Lê Trường Thủy

1954

0962.180066

Công ty Cổ phần Thủy điện Mai Châu, huyện Mai Châu.

Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc

21

Nguyễn Giang Nam

1971

0913.224473

CTTNHH Du lịch nghỉ dưỡng Mai Châu, huyện Mai Châu (Mai Châu Hide Away Resort).

Giám đốc Mai Châu Hide Away Resort

22

Lê Xuân Lai

1982

0916.144445

Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch và Phát triển Cộng đồng Hòa Sơn, huyện Lương Sơn.

Trang viên Đồng gội Eco Retreat

23

Nguyễn Thị Tuyết

1984

0989.877683

Giám đốc Công ty  Cổ phần dịch vụ và Đầu tư Hoa Quả Sơn. Xã Sào Báy, huyện Kim Bôi

Nhà hàng và Homestay Hoa Quả Sơn

24

Nguyễn Minh Hoàng

 

0915312666

Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng - Xây dựng - Thương mại Hoàng Sơn (Dimond Hotel) và

(Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa)

Giám đốc

25

Vũ Minh Hiếu

1974

0978235599

Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng

Phó Giám đốc

26

Nguyễn Thị Diễm Hằng

1987

0917428895

Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Hữu cơ Việt Nam

Phó Chủ tịch HĐQT

27

Nguyễn Thế Nguyện

1982

0939096888

Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương

Phó tổng Giám đốc -

28

Đinh Mai Hương

1991

0984444426

Công ty Bảo hiểm hàng không Tràng An

Phó Giám đốc phụ trách

Nội dung đang cập nhật....

Nội dung đang cập nhật.....

Nội dung đang cập nhật....